Venkovní elektronické zabezpečení - perimetr

Autor: administrator <admin(at)trapol.cz>, Téma: Obecné informace, Vydáno dne: 22. 09. 2007Nabízíme vám široký sortiment kvalitních technologií a služeb pro významně se rozvíjející oblast venkovního a obvodového zabezpečení objektů všech typů a velikostí.

Infračervené závory a bariéry

 

Infračervené závory jsou spolehlivá detekční technologie zajišťující kvalitní liniovou detekci s minimální četností planých poplachů a malými nároky na volný prostor. Z těchto důvodů jsou použitelné v širokém spektru aplikací od rezidenčních a komerčních až po aplikace s vyšší úrovní rizik.

S ohledem na odolnost vůči většině běžných zdrojů planých poplachů (padající listí, ptáci, zvířata, klimatické jevy apod.) jsou venkovní IR závory vždy minimálně dvoupaprskové; při požadavcích na vyšší kvalitu zabezpečení se používá buď více těchto závor montovaných nad sebou nebo IR závory již přímo koncipované jako vícepaprskové.

 

Venkovní PIR detektory

 

PIR detektory lze použít pro venkovní prostorovou detekci zejména tam, kde je možné zajistit vizuální ověření vzniklých poplachů ? ať už osobně, nebo prostřednictvím kamerového systému.

PIR detektory lze s výhodou použít tam, kde se předpokládá pohyb narušitele převážně kolmo k ose detekční charakteristiky ? např. podél obvodového oplocení, na dvorech a jiných prostranstvích, v okolí budov apod.

Mikrovlnné závory a bariéry

 

Mikrovlnná technologie zajišťuje spolehlivou objemovou detekci zejména v aplikacích s vyššími a vysokými riziky. U MW detektorů se využívá princip dopplerovského radaru, u MW bariér pak detekce změn ve vícecestném signálu na přijímací straně.

Pro spolehlivé provozování mikrovlnné detekční technologie je třeba vytvořit vhodné podmínky ? předpokládá se čistá a maximálně rovinná detekční zóna bez překážek a vegetace a s udržovaným povrchem. Při splnění těchto podmínek lze dosáhnout vynikající kvality detekce při udržení nízké četnosti planých poplachů.

 

Plotové detekční systémy

 

Plotové detekční systémy detekují pokusy o přelezení či prostříhání střeženého oplocení, a to prostřednictvím metalického nebo optického detekčního kabelu upevněného k oplocení.

Plotové detekční systémy jsou použitelné na široké spektrum typů oplocení, podmínkou je pouze dobrý technický stav plotu. Hlavními výhodami plotových systémů jsou nulové nároky na volný prostor podél oplocení (např. vozidla mohou parkovat až téměř u plotu, aniž by to jakkoli ovlivnilo detekční schopnosti použitého systému), možnost nasazení i na velmi členité objekty a nízká četnost planých poplachů.

 

Systémy se zemnímy detekčnímy kabely

  Tyto systémy detekují pohyb narušitele prostřednictvím elektromagnetického pole vytvářeného v okolí v zemi uložených štěrbinových detekčních kabelů. Obecným rysem těchto špičkových systémů je vysoká kvalita detekce při zachování velmi nízké četnosti planých poplachů.

Protože se jedná o skryté systémy, jejich použití nijak nenarušuje estetiku střeženého objektu a tento fakt rovněž minimalizuje případné pokusy o překonání perimetrického systému. Systémy spolehlivě ignorují menší živočichy a drtivou většinu okolních (zejména klimatických) vlivů, což je důležité i z hlediska dlouhodobé důvěry uživatele v jeho spolehlivost.

 

Neváhejte kontaktovat obchodníka.